Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Návštěvní řád

Kompletní návštěvní řád pro naší Minifarmu

Návštěvní řád
Vítejte, chcete-li v Minifarmě Lovosice strávit příjemné chvíle, prosíme, dodržujte tyto pokyny:
Návštěvník je oprávněn vstoupit na pozemek Minifarmy Lovosice k tomu určeným vstupem a rovněž ji
stejným způsobem opustit. Po celou dobu návštěvy musí mít u sebe platnou vstupenku (či jiný doklad
opravňující návštěvníka ke vstupu – např. permanentní vstupenku), jíž se návštěvník prokáže při kontrole.
Její ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu.
————
Dítěti ve věku do15 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, pedagogický
dozor). Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, vyznačených zákazů
a návštěvního řádu dítětem (včetně bezpečného užívání zábavných zařízení).
————
Návštěvníci Minifarmy se mohou volně pohybovat pouze po vyznačených a upravených cestách. Vstup
do ostatních prostorů mimo vyznačené komunikace je zakázán.
————
Do Minifarmy se nesmí vstupovat s nafukovacími balónky, drony, jakýmikoliv zbraněmi, se psy a jinými
zvířaty. V areálu je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a bicyklu
nebo zvířatech, s výjimkou dětí do 5 let, těm jsou povoleny odstrkovadla a malé koloběžky (poháněné
lidskou silou). Jakékoliv jiné prostředky s vlastním i mechanickým pohonem (vč. elektrokoloběžek
a elektrokol) jsou přísně zakázány!
————
Na Minifarmy není povolen vstup osobám vykazujícím zjevné známky opilosti, nebo požití omamných
a psychotropních látek. Takové osoby mohou být vykázány okamžitě a to bez náhrady vstupného. Stejný
postup může potkat návštěvníky krmící zvířata bez souhlasu personálu.
————
Na území Minifarmy je přísně zakázáno rušit chovaná i volně žijící zvířata a sbírat vejce. Je zakázáno
znečišťovat areál Minizoo, trhat květiny, poškozovat porosty a sbírat plody.
————
Pozor! Dbejte zvýšené opatrnosti. V Miniframě jsou některé expozice ohraničené elektrickými ohradníky.
Ty zvířata chrání před predátory nebo před únikem zvířat z výběhů.
Obzvláště přísně je zakázáno:
krmení zvířat (s výjimkou granulí z určených pro zvířata)
používání zábavné pyrotechniky a jiných prostředků vyvolávajících hluk
nebo jinak nebezpečných pro ostatní osoby nebo zvířata,
přelézání ohrad a elektrických ohradníků, zábradlí či jiných bariér
a vstup do bezprostřední blízkosti zvířat mimo speciálních expozic
k tomu přizpůsobených (hladicí koutek)
házení jakýchkoliv předmětů do výběhů, zvláště pak na zvířata,
předávání jakýchkoliv předmětů zvířatům do výběhů.
lezení na předměty, které k tomu nejsou vysloveně určené

————
Informace návštěvníkům podávají všichni zaměstnanci Minifarmy. Zde se také hlásí všechny mimořádné
události. Minifarma nezodpovídá za úraz návštěvníků, pokud si zranění přivodí porušením návštěvního
řádu, opilostí, nebo požitím omamných a psychotropních látek. Při vzniku každého úrazu je návštěvník
povinen tuto skutečnost hlásit zaměstnancům Minifarmy a vyčkat dalšího postupu (zejména přivolání
rychlé lékařské pomoci, sepsání záznamu o úrazu).

————
Porušením tohoto návštěvního řádu, zákazů a pokynů (i ústních – zaměstnanci Minifarmy ztrácí
návštěvník právo dalšího pobytu v Minifarmě.
————
Zakoupením vstupenky se každý návštěvník zavazuje řídit se Návštěvním řádem a respektovat jej
po celou dobu pobytu na pozemku Minifarmy Lovosice.

————
Některé prostory v areálu zahrady jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
————
Ve všech vnitřních prostorách a areálech Zoo a BZ města Plzně, příspěvkové organizace jsou zakázány
veškeré sbírky, reklamní a propagační akce, ochutnávky, rozdávání letáků nebo propagace jakéhokoliv
zboží nebo cizí akce, pokud nejsou předem domluveny a se Zoo a BZ města Plzně, příspěvkovou
organizací, smluvně podloženy.
————
Zákaz kouření v celém areálu .
————
Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, o
či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu
k propagačním účelům Minifarmy Lovosice, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo
prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 2
Celkem: 3191
Měsíc: 1704
Den: 33